Latvijas SUP Distances un Maratona čempionāts

 

2020 Latvijas SUP čempionāts

Garā distance un Maratons

NOLIKUMS

 Rīkotājs

Latvijas Sērfošanas un SUP federācija, biedrība

SUPX

Datums un vieta

2020.gada 29.augusts

SUPX, Lielupes krasta promenāde, Peldu iela, Jelgava

Sacensību formāts

Sacensības Garajā distancē (14km) notiek 14’dēļu klasē vīriešu un sieviešu grupās. Sacensības Maratona distancē (42km) notiek 14’dēļu klasē vīriešu grupā.

Sacensību distance tiks izlikta Lielupē un Driksā.

Reģistrēšanās.

Reģistrēšanās sacensībām notiek sacensību dienā pie sacensību galvenā Tiesneša.

Dalībnieks tiek reģistrēts un pielaists dalībai sacensībās pēc reģistrācijas anketas aizpildīšanas un iepazīšanās ar sacensību Nolikumu.

Dalībnieki

Dalībai sacensībās var pieteikties jebkurš interesents ar vai bez attiecīgām iemaņām konkrētajā sporta veidā, kuram ir pārliecība par sava veselības stāvokļa atbilstību sacensībām paaugstinātas fiziskās slodzes apstākļos.

Dalībnieku vecums:

Garajā distancē – 12+ (dalībniekiem uz 2020.gada 1.janvāri ir jābūt sasniegušiem 12 gadu vecumu). Dalībniekiem, kuri nav sasnieguši 16 gadu vecumu, reģistrācijas anketu aizpilda kāds no vecākiem un nepieciešama vecāku klātbūtne arī sacensību laikā.

Maratona distancē – 18+ (dalībniekiem uz 2020.gada 1.janvāri ir jābūt sasniegušiem 18 gadu vecumu)

Dalībai sacensībās netiek reģistrētas un netiek pielaistas startam personas, kas atrodas alkohola, narkotisko vai psihotropo vielu reibumā, ja sacensību organizatoriem vai tiesnesim ir radušās pamatotas aizdomas par šādu vielu lietošanu. Ja persona ir reģistrējusies sacensībām, bet aizliegto vielu lietošana ir konstatēta pirms starta, šī persona tiek diskvalificēta no sacensībām.

Inventārs

Dalībnieki drīkst izmantot jebkurus vienkorpusa dēļus bez stūres mehānisma, ar vienu spuru, kas nepārsniedz 14’ (427cm) garumu. Drīkst piedalīties ar piepūšamajiem dēļiem.

Dalībnieki drīkst izmantot jekādu  airi ar noteikumu, ka tam ir lāpstiņa vienā galā un rokturis otrā galā.

Sacensību norise

Reģistrācija sacensību dienā no 7.30 – 8.30

Sacensību atklāšana un dalībnieku sapulce – 8.30

Ierašanās uz dalībnieku sapulci visiem dalībniekiem ir obligāta.

Starts – 9.00

Apbalvošana – 20.00

Distance

Distance akvatorijā tiek atzīmēta ar bojām sacensību dienā pirms dalībnieku reģistrācijas sākuma.

Dalībnieku sapulcē sacensību galvenais Tiesnesis iepazīstina dalībniekus ar distanci un tās veikšanas noteikumiem.

Starta un finiša procedūra

Starts notiek ūdenī netālu no krasta, pēc tiesneša komandas šķērsojot iedomātu līniju starp divām norādītajām zīmēm. Finišs arī ir ūdenī, šķērsojot to pašu iedomāto līniju starp divām norādītajām zīmēm.

Starts tiek dots vīriešu grupai un sieviešu grupai kopā.

Distances veikšana

Pēc Garās distances (14km apļa) veikšanas dalībnieki, kas piedalās Maratona distancē, turpina distanci, veicot vēl divus tos pašus 14km apļus.

Dalībniekiem, kuri veic 42km Maratona distanci pēc katra 14km apļa ir tiesības uz  tehnisko pauzi.

Dalībniekam ir precīzi jāievēro boju apņemšanas secība un virziens. Dalībnieks tiek diskvalificēts, ja apņem kādu no bojām nepareizā secībā un/vai virzienā.

Dalībnieks drīkst pieskarties pagrieziena bojām, bet nedrīkst tās izmantot priekšrocību gūšanai – atspiesties pret boju ar airi, rokām vai ķermeni, aizķerties aiz bojas ar airi vai rokām.

Ieskaites kontrollaiki: Garā distance (14km) – 2,5 stundas, Maratona distance (42km) – 6 stundas.

Dalībnieka, kurš distanci veic lēnāk par kontrollaiku, rezultāts netiek ieskaitīts sacensību kopvērtējumā.

Draftings

Draftings ir atļauts grupas un dēļu klases ietvaros. Tas nozīmē, ka sieviešu grupas dalībniece nedrīkst draftēt vīriešu grupas dalībnieku un otrādi. Tāpat dalībnieki, kas startē ar dēļiem, kuru izmērs ir mazāks par 14’ nedrīkst draftēt dalībniekus kas distanci veic ar 14’ dēļiem.

Par draftingu tiek uzskatīta atrašanās mazāk kā 1 metra attālumā no cita dalībnieka dēļa astesgala vai sāniem ilgāk par 10 sekundēm, kas neattiecas uz 20m radiusu ap boju.

Dalībnieks, kas neievēro draftinga noteikumus, tiek diskvalificēts.

Vērtēšana

Katrai klasei notiks viens brauciens un pēc tā rezultātiem ar medaļām un diplomiem tiks apbalvoti 3 ātrākie dalībnieki katrā grupā.

Drošība uz ūdens.

Katrs sacensību dalībnieks pats uzņemas atbildību par savu veselību un drošību uz ūdens.

Sacensību laikā visiem obligāti jālieto līšas.

Peldveste vai triecienveste ar peldspēju ir ieteicama, bet nav obligāta.

Dalībniekiem, kuri jaunāki par 16 gadiem, peldveste jāvelk obligāti.

Par šī noteikuma neievērošanu dalībnieks tiks diskvalificēts.

Sacensību dalībniekam ir pienākums savu iespēju robežās sniegt palīdzību citam dalībniekam, kuram ir radušās veselības problēmas sacensību laikā. Ja cietušais nespēj turpināt distanci saviem spēkiem, viņu nedrīkst atstāt bez uzraudzības līdz brīdim, kamēr iespējams saņemt mediķu vai glābēju palīdzību. Par šajā punktā noteikto pienākumu neievērošanu dalībnieks tiek diskvalificēts no šīm un arī visām turpmākajām LSSF rīkotajām sacensībām.

Diskvalifikācija un Protests.
Jebkurš sacensību dalībnieks, kurš mēģina uzvarēt sacensības ar nepiemērotiem līdzekļiem, pārkāpjot sacensību nolikumu, vai kura uzvedība ir pārmērīgi agresīva, izturēšanās un/vai izteikumi vērsti pret sacensību organizatoriem, tiesnešiem, sponsoriem, skatītājiem vai citiem sacensību dalībniekiem, var tikt diskvalificēts no sacensībām.
Jebkurš sacensību dalībnieks var tikt diskvalificēts, ja viņa izturēšanās pirms, pēc vai sacensību laikā tiek kvalificēta kā nesportiska, kas sevī ietver:
(1) pārmērīgu fizisku kontaktu, pielietojot ķermeni, airi vai dēli
(2) ķermeņa, aira vai dēļa izmantošanu, lai bloķētu (apzināti ierobežotu) cita dalībnieka iespēju:
(a) uzsākt distanci, airēt, virzīties uz priekšu,
(b) veikt pagriezienu un/vai bojas apņemšanu,
(c) uzkāpt atpakaļ uz dēļa kritiena gadījumā,
(d) pabeigt distanci.
(3) jebkādas apzinātas darbības uz starta līnijas, kas var izraisīt falšstartu (svilpšana, tiesneša norādījumu ignorēšana utml.)
Sacensību galvenais tiesnesis visātrākajā iespējāmā laikā nekavējoši informē diskvalificēto dalībnieku. Diskvalifikācijas paziņojums jāiesniedz rakstiski un jābūt uzrādītam diskvalifikācijas iemeslam. Dalībniekam ir jāparaksta diskvalifikācijas paziņojums, norādot laiku un tas kļūst par atskaites sākuma laiku protesta iesniegšanai.
Lēmumu par diskvalifikāciju pieņem sacensību galvenais tiesnesis pēc savas iniciatīvas vai pieņemot kāda sacensību dalībnieka protestu.
Protestu par sacensību dalībnieka pārkāpumu var iesniegt tikai kāds no sacensību dalībniekiem sacensību galvenajam tiesnesim ne vēlāk kā 20 minūtes pēc tās distances beigām, uz kuru attiecas iespējamais pārkāpums.
Protestu par diskvalifikāciju var iesniegt tikai diskvalificētais dalībnieks sacensību organizācijas komitejai ne vēlāk kā 20 minūtes pēc diskvalifikācijas atskaites sākuma laika.
Lai iesniegtu protestu izskatīšanai, ir jāiemaksā 20.00 eiro depozīts, kas tiek atgriezts protesta iesniedzējam, ja protests tiek pieņemts.
Protesta izskatīšanai galvenais tiesnesis vai sacensību organizācijas komiteja var pieņemt un izmantot jebkurus foto/video materiālus un neatkarīgu personu liecības

Datums

Aug 29 2020

Laiks

07:00 - 21:00

Lokācija

Lielupe
Jelgava

Organizators

Latvian Surfing and SUP federation
Numurs
+37122847624
Email
normunds@surfsup.lv
QR Code